JUSTICE FOR SAMMY! DEMO in Front of Police Station Nieuw West.

On May 16 we did a protest in front of the cop station Nieuw West Zuid to demand justice for Sammy B who was murdered by cops from this station. We chanted and played a speech that was send to us by Sammy’s Mother to the cops. We were around 15 people/ No one got arrested

Yesterday the state prosecutor, Anne Marie Ruijs, decided that the cops who murdered Sammy B. will face no consequences for their crime. She ruled that they will not face any legal procedure at all. She has always ruled in favour of the police. Cops get away with murder again in the Netherlands. Despite all the lies of Amsterdam police as well as the overwhelming evidence showing that Sammy was murdered ( including a video that showed what happend). Sammy was a person of color that was having a mental breakdown/ psychosis. He was calling for a doctor and despite the fact that psychological help and his mother were at the scene, the police refused him this help. We protested in front of the Amsterdam Nieuw West Zuid police station (where the cops who murdered Sammy came from) to show solidarity with his parents and demand justice for Sammy And all victims of police violence! To fight against the systemic racism & ableism at the core of this system that allows cops to kill POCs and people with mental problems with impunity.

Anne Marie Kruijs refused to hear crucial witnesses such as the neighbors at the scene, the officers had conflicting statements and yet she throws herself in front of murderers.

Whilst the media had portrayed the case differently and wrongly in the beginning, the narrative is now shifting as the tremendously important evidence comes increasingly to light.

We hope that other groups and organisations will pick up the matter too, to continue the fight for justice for Sammy alongside with his Friends and family back in Germany. This is not just an US problem it is happening here in the Netherlands.

As shown again and again no justice will come from the state of it’s courts. There is no justice as long as there are cops.

For more info about the story (+petition):
justiceforsammy.com
https://controlealtdelete.nl/blog/nabestaanden-sammy-strijden-door
https://www.indymedia.nl/node/49597
https://www.change.org/p/european-parliament-police-brutality-in-the-net…

In herinnering aan anarchist en kameraad Bayram Mammadov

Het dode lichaam van de Azerbeidzjaanse anarchist werd in zee gevonden in Istanbul in Turkije op 4 mei 2021.
Sinds 2 mei hoorden vrienden van de Azerbeidzjaanse anarchist Bayram Mammadov niets meer van hem. Na een tijdje werden ze erg bezorgd en gaven ze hem op als vermist bij de Turkse politie. De politie liet hen de foto zien van zijn dode lichaam en vroeg of hij diegene was waarover zij het hadden. Zijn dood was hartverscheurend voor de mensen, niet alleen omdat het tragisch was, maar ook omdat het zo mysterieus was. De politie vertelde zijn vrienden dat “zijn sandaal in het water was gevallen en dat Bayram toen in het water ging om deze terug te halen en ging zwemmen. De kustwacht floot, maar hij kwam niet terug en verdronk”. Dit is erg verdacht, vooral als je in acht neemt dat de politie zei dat hij niet kon zwemmen, wat niet waar is. In het officiële politierapport werd het verhaal later veranderd van “sandaal” naar ” schoen” . Activisten in Azerbeidzjan zijn niet overtuigd door de verklaring en zijn een campagne gestart op sociale media met de hashtag #Bayramaneoldu (wat is er gebeurd met Bayram). 
Wie was Bayram?
Sommigen van jullie hebben misschien al van hem gehoord. Op 9 mei 2016 (de vooravond van Heydar Aliyevs verjaardag, die gevierd wordt als “Bloemendag”) plaatste Bayram Mammadov samen met zijn kameraad Giyas Ibrahimov een graffiti op het standbeeld van oud-dictator Heydar Aliyev met de tekst “Gelukkige slavendag” in plaats van “Gelukkige bloemendag” – een woordspeling waarbij het Azerbeidjaanse woord “gül” (=bloem) voor “qul” (= slaaf) vervangen is. Ook plaatsten ze de slogan “Fuck the system!” en tekenden ze het anarchistische symbool, de A met cirkel. Vóór deze actie werd Bloemendag elk jaar gevierd op de verjaardag van oud-dictator Heydar Aliyev, die het land zowel officieel als onoficieel regeerde van 1969 tot aan zijn dood in 2003. Zijn zoon, Ilham Aliyev, heeft sindsdien de macht en is nog steeds de dictator van Azerbeidzjan. De graffiti actie leidde ook het jaar erna tot het afzeggen van Bloemendag en het is nooit meer gevierd. Het leidde er ook toe dat het standbeeld continu bewaakt wordt door politie, wat nu nog steeds aan de hand is. Giyas en Bayram werden later allebei gearresteerd door corrupte Azerbeidzjaanse politie. De politie plaatste 2.9 gram heroïne op Bayram en 1,15 kilo in zijn woning. Hetzelfde werd gedaan bij Giyas (2.6 gram heroïne op hemzelf en 1,01 kilo in zijn woning, ten aanzien van zijn moeder). Ze werden beide aangeklaagd voor drugshandel, wat ze beiden ontkenden.
Hen werd verteld dat ze zouden worden vrijgelaten zonder aanklachten als ze bloemen zouden brengen naar het standbeeld, zouden buigen en zich tegenover het standbeeld zouden verontschuldigen terwijl AzTv (het televisiekanaal van de staat) hen filmde. Dit weigerden ze beiden.
Daarna werden ze allebei bruut gemarteld; geslagen en gedreigd verkracht te worden met een stok, zodat ze de gefabriceerde aanklacht zouden accepteren en ook werden ze gedwongen de binnenplaats van de gevangenis en het toilet schoon te maken zonder hiervoor betaald te krijgen, terwijl de politie foto’s nam. Bayram beschreef dat hij vastgebonden was en gekneveld werd met tape en dat hij opgetild werd en meerdere malen tegen de grond gesmeten werd. Na een aantal keer scheurde de tape waarmee hij vastgebonden was. 
Later dat jaar werden ze allebei veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf op basis van valse beschuldigingen voor drugshandel. Bayram vertelde de rechter tijdens de rechtszaak dat de graffiti op het standbeeld het grootste succes van zijn leven was. Zijn laatste woorden in die rechtszaak waren: “Als het thuisland het Heydar Aliyev fonds is, het Heydar Aliyev vliegveld, een sportcomplex vernoemd naar Heydar Aliyev, het Heydar Aliyev centrum, het Heydar Aliyev museum, eindeloze Heydar Aliyev-straten, ontelbare Heydar Aliyev parken in elke stad en elke regio in Azerbeidzjan, ja, dan ben ik inderdaad mijn thuisland aan het verraden en daar ben ik trots op! Je kunt me ook aanklagen voor landverraad.”
Ze werden allebei erkend als gewetensgevangenen en kregen solidariteit van veel anarchisten wereldwijd, die hun onmiddellijke vrijlating bepleitten. De martelingen in de gevangenis gingen door. Bayram zei dat zijn cel expres heel dichtbij het toilet was geplaatst om hem te doen lijden. In de gevangenis kondigden ze een hongerstaking aan samen met andere politieke gevangenen en activisten, niet voor henzelf maar voor hun medegevangenen en voor hongerstaker Mehman Huseynov, om zijn vrijlating te eisen. Na druk uit het buitenland en druk vanuit activistische organisaties kregen zowel Giyas als Bayram amnestie op 16 maart 2019 samen met andere gevangenen. Enkele ogenblikken vóór zijn vrijlating zei een gevangenisbewaker tegen Bayram dat hij de blinde kitten die hij in de gevangenis geadopteerd had niet mee mocht nemen, waarop Bayram reageerde door te zeggen dat hij niet zou vertrekken. De bewaker had geen andere keus dan hem te laten gaan samen met de kitten, na druk van andere gevangenen. 
Bayram zei tegen journalisten in een interview dat hij zijn politieke activisme zal voortzetten.
Op 30 maart 2019, ongeveer twee weken na zijn vrijlating uit de gevangenis, werd Bayram opnieuw gearresteerd op basis van een gefabriceerde aanklacht, “verzet tegen een gerechtelijk politiebevel” en veroordeeld tot 30 dagen administratieve detentie (=gevangenhouding zonder proces en zonder tussenkomst van een rechter).
Nadat hij gearresteerd was, werd hij geslagen, geschopt en moest hij 24 uur lang op de grond liggen met zijn handen in handboeien en met zijn benen vastgebonden. Dit laat zien dat de staat nog steeds vastberaden was om hem het zwijgen op te leggen. Op 2 april, tijdens de terechtzitting in hoger beroep die goedgekeurd was, vertelde Bayram dat hij gemarteld was in de gevangenis en liet hij plekken zien van duidelijk zichtbaar letsel op zijn lichaam, waaronder zijn gezicht. Niet lang na zijn vrijlating ging hij naar Turkije. Zijn vrienden zeggen dat hij leed onder een ernstige depressie sinds zijn vrijlating, wat natuurlijk ook gerelateerd was aan de tijd die hij in de gevangenis meemaakte.
Hij zette zijn activisme nog steeds voort en was ook kritisch over de oorlog die plaatsvond in 2020.
Wat de oorzaak van zijn tragische dood ook moge zijn, we geloven dat de staat er direct of indirect voor verantwoordelijk was. Daarom hebben we op 10 mei 2021, 5 jaar na zijn arrestatie, een spandoek opgehangen tegenover het Turkse consolaat in Amsterdam.
Zijn strijd heeft mensen van over de hele wereld geïnspireerd en zal mensen van over de hele wereld blijven inspireren. Hij bleef sterk na zijn arrestatie en verloochende zijn idealen nooit. En ook na zijn overlijden zal hij een voorbeeld blijven van moed en toewijding. Een lange herinnering aan Bayram Mammadov! Helden leven voor altijd! 

In memory of anarchist comrade Bayram Mammadov

The dead body of Azerbaijani anarchist was found at sea in Istanbul, Turkey on 4th of May, 2021

Since 2nd of May, friends of Azerbaijani anarchist Bayram Mammadov couldn’t hear from him. After a while they became very concerned and reported him missing to the Turkish police.
Police showed them the photo of his dead body and asked if he is the person they are talking about. His death was very devastating for the people, not only because it was tragic, also because it was so mysterious. Police told his friends that “His sandal fell into the water, and Bayram went into the water to retrieve it and swam. The coast guard whistled, but he did not return and drowned”. This is very suspicious especially considering that police said that he couldn’t swim, which is untrue. Official report from the police later changed their story from “sandal” to “shoe”. Activists in Azerbaijan are not convinced with the statement and have started a campaign in social media saying #Bayramaneoldu (what happened to Bayram).

Who was Bayram?:
Some of you might have heard about him already. On May 9, 2016, (the eve of Heydar Aliyevs birthday, celebrated as “flower day” Bayram Mammadov, together with his comrade Giyas Ibrahimov spray painted the statue of ex-dictator Heydar Aliyev with “Happy slave day” instead of “Happy Flower Day” – a play on the similarity of the words “flower” (gül) and “slave” (qul) in Azerbaijani and “Fuck the system!” slogans while also drawing an anarchist circle A symbol on it.
Before this action, flower day was celebrated every year on ex-dictator Heydar Aliyev’s birthday, who ruled the country both officially and unofficially continuously since 1969 till his death in 2003. His son, Ilham Aliyev, has taken power since and is still the dictator of Azerbaijan.

This graffiti action also led to cancellation of flower day from next year and it was not celebrated ever again. It also led the statue to be protected by cops at all times, which is still happening. Both GIyas and Bayram were later arrested by corrupt Azerbaijani police. Police planted 2.9 grams of heroin on Bayram and 1.150 Kilograms at his residence while doing same to Giyas (2.6 grams on him and 1.010 Kilograms were planted at his residence, in front of his mother). Both were charged with drug trafficking, the charge which they both denied.

They were told that they would be released without charges if they put flowers in front of the statue, bowed and apologized at it while AzTV (state television channel) recorded them. They both refused the offer.

After that they were both brutally tortured by beatings and threatened to be raped with a baton multiple times to make them accept fabricated charges and also to force them to clean the prison yard and toilet with no pay so that cops can take pictures of them. Bayram described being bound and gagged with tape and being lifted into the air and slammed to the ground several times. After several throws, the take which he was bound with, got torn.

Later that year they were both sentenced to 10 years in prison on fabricated drug charges.

Bayram told the judge in court that graffiti on the statue was biggest success of is life. His last words in court were “If homeland is Heydar Aliyev fund, Heydar Aliyev airport, Sport complex named after Heydar Aliyev, Heydar Aliyev center, Heydar Aliyev museum, endless Heydar Aliyev avenue, countless of Heydar Aliyev parks in every city and region of Azerbaijan, then yes, I am betraying my homeland and I am proud of it! You can also charge me with treason”.

They were both recognized as prisoners of conscience and got solidarity from many anarchists worldwide calling for their immediate release. The tortures in prison continued. Bayram claimed that his cell was placed very close to the toilet on purpose to make him suffer. In prison they announced a hunger strike together with other political prisoners and activists, not only for themselves but also for their fellow political prisoner and a hunger striker Mehman Huseynov demanding his release. After a pressure from abroad and activist organizations, both Giyas and Bayram were pardoned on 16th of March 2019 together with other prisoners. Moments before his release prison guard told him that he was not allowed to take the blind kitten he adopted in prison with him which Bayram responded by saying that he is not going to leave. Guard had no choice but let him go with the kitten after a pressure from other prisoners.

Bayram told journalists in interview that he will continue his political activism.

On 30th of March, about two weeks after his release from prison, Bayram was rearrested again for a fabricated charge of “resisting lawful police orders” and sentenced to 30 days of administrative detention.

After he was arrested, he was slapped, kicked and held for 24 hours laying on the floor while handcuffed and legs tied. This shows that the state was still determined to silence him. On 2 April during an appeal hearing which was upheld, Bayram said that he was tortured in detention and showed clearly visible bruises around his body, including his face. Not long after his release, he moved to Turkey. His friends claim that he was suffering from severe depression after his release, which were of course also related to his time in prison.

He still continued his activism and was also critical of the war that happened in 2020.

No matter what was the actual cause of his tragic death, we believe that the state is directly or indirectly responsible for this. That’s why on May 10 in the anniversary of his arrest we did a banner drop in front of the Turkish consulate.

His fight has inspired and will continue to inspire people around the world. He stayed strong after his arrest and never betrayed his ideals. And even after death he will be an example of bravery and commitment.

Long memory to Bayram Mammadov! Heroes live forever!

Report back from the Spontaneous Demo for the International Day Against Police Brutality

In honor of International Day Against Police Brutality we organized a spontaneous march along the Spuistraat. We blocked traffic, marching with two banners (“Bad cop – bad cop”, “From Amcterdam to London to Greece – Everyone Hates The Police”) and flares, while chanting slogans and handing out flyers. There were around 25 people. We saw solidarity from Vrankrijk as they dropped 2 banners (“Police violence is not an accident”, “Fuck the police”) and saluted to us from the rooftop with flares. No one was arrested during the action.

Solidarity instead of Police Brutality! – From Amsterdam to London to Greece – Everyone Hates The Police

Police brutality is the unfortunate day-to-day reality for many people in the Netherlands. Daily instances of it are deportations, evictions and racial profiling. Another example is random ID checks that BIPoC (Black, Indigenous, People of Colour), homeless people, sex workers, Antifascists, Environmental activists, Queer people, disabled people and people with mental health issues are facing constantly and often end in blatant violence towards the subjects of these controls. Whilst the upper-class people that play by the rules of the repressive neoliberal game are surprised why we are angry and why we want to abolish the police.

In 2015 the whole world got witness to the murder of Mitch Henriquez, who was murdered by the racist cops of Den Haag. A few weeks ago the officers got away with just a six months suspended jail terms for assault, whilst the evidence for us, people in solidarity around the globe, and Mitch’s family was clear.: MITCH HENRIQUEZ – that was murder!

Last August, Amsterdam, the mentally ill influencer from Germany Sammy was intentionally shot to death after he had a mental breakdown and was running through Amsterdam with a knife. The situation appeared to be dangerous, however, the videos clearly indicate that with the amount of cops the extensive use of different guns was not needed and never will be. His parents state in German newspapers “The Amsterdam Police killed our Son”

Report backs from our comrades in homeless shelters and psychiatric clinics: The police is clearly never willing to try to solve a situation for the good of everyone involved. But rather, it turns out that the cops in the Netherlands are in fact violent pigs. Incredible use of force appear to be the most common practice when it comes to the problem-solving repertoire of the cops. The social workers, nurses, psychiatrists and volunteers report that they are more scared of calling the police, then solving dangerous situations on their own.

There is an incredible amount of reported and unreported cases throughout the Netherlands that we could discuss here, but it appears close to everyday on our social media channels, in our neighbourhoods and it becomes increasingly impossible to look away. George Floyd death was supposed to be a starting point, but the solidarity must go beyond this temporary rising up since nothing has changed, and it is not just a US problem!

In Luik, Belgium 4 police officers just violently assaulted a black woman last week leading to protests, which we stand in solidarity with, yes violence and looting are the language of the unheard! And of course not to forget this disgusting pig from London who murdered / commited femizid on Sarah Everard was a cop! The one violently preventing her vigil – were cops.

In the parliamentary and on the institutional level, criminality is often blamed on marginalized groups, gang criminality and political activists, however, for us its clear the biggest gang in town wears uniform. The criminals are the cops!

WE WANT JUSTICE FOR ALL VICTIMS OF POLICE BRUTALITY AND IMMEDIATE CHANGE! NO ONE IS FORGOTTEN!

We want the abolishment of the police and a development of alternative concepts for the cops and the justice system, including prisons.

We want social concepts and solutions that do not aim at punishing and imprisoning people to make social problems such as mental health and homelessness invisible. We need social solutions for social problems.

We want you to not look away and get involved if you are white (by filming, intervening and reporting for instance), get active in the fight against Police Brutality, fascism and racism! We will fight back!

JUSTICE FOR ALL VICTIMS OF POLICE BRUTALITY EVERYWHERE – ABOLISH THE POLICE – FOR A BETTER FUTURE FOR EVERYONE

Reportback of the demonstration “Corona is the virus – capitalism is the crisis”

On Saturday, February 20, 2021, the Anti-capitalist assembly of Amsterdam, organised the demonstration “Corona is the virus – capitalism is the crisis.” The demonstration took place at 3 pm at Mercatorplein (Amsterdam) with more than 150 comrades who participated from different organisations. Further, a lot of bystanders and neighbours in the area sympathised, agreed with, or could associate with our cause. We are interpreting the choice of location as a success.

The cops were surprisingly passive this Saturday, what started with one neighbourhood cop on a bike ended with only 8 or 9 cops surveilling the demo, whilst perhaps having 1-2 undercover inside the demo. However, there were some repression attempts in advance of this event.

The Police tried to ban the flags associated with the Kurdish liberation movement, they used fear as an excuse, they said that “Turkish and Moroccan people” would be a danger to our demo. Of course we do not see Turkish or Moroccan people as threats or our enemies at all, rather, our Turkish comrades marched with us. We stayed in solidarity with our Kurdish comrades and together we resisted the repression attempt of the cops. Fascism is fascism! Even before the demonstration started, the cops showed their racism by stating that they would not keep us safe from “Turkish and Moroccan people” if we held our demonstration in this location. But we had our own security ready, and we didn’t expect cops to protect us from anybody. We understand that the cops do not keep us or anybody safe, because safety is a privilege of the rich and ruling class. We stand with our Kurdish, Turkish and Moroccan comrades. We will not fall for this tactic that tries to pit us against locals of this neighbourhood. Our true enemies are the state and capitalism.
The cops are just the class traitors that uphold this system. During the demonstrations, several groups, organisations, and political groups read their political statements to the crowd, and comrades were chanting in solidarity with these statements. Some of the local residents participated in the demo as well. There were grey wolves around who tried to take photos of our Kurdish comrades. This was unacceptable to us, which is why we took extra security measures at the end of the demo. Despite the Dutch state remains to be one of the only ones in western Europe that currently does not allow demonstrations to march, we have spontaneously decided to break this “normality” and take the streets after the speeches to protect our Kurdish comrades .We were happy to see that everyone was respecting social distancing and was wearing face masks at the demo. In self-organisation, we closed the street and traffic and called people from the square to occupy the street; Even some of the bystanders and neighbours joined and took the street with us. Then, with anti-capitalist, anti-fascist/anti-racist and anti-state slogans, we started marching towards Rembrandtpark near the initial gathering place; The surprise for and the passiveness of the police and the successful organisation of the protest meant that there were no particular problems for the demonstration and the comrades ended the march in the Rembrandtpark without a single arrest. After the demonstration ended, we left the park with security measures.

We were happy to see the energy of the people during and after the manifestation, and consider this to be a starting point!

We are living through a crisis where capitalist institutions are clearly (again) not capable of taking care of the contemporary challenges.

Change can only come from below!

Another World Is Possible!

The Anti-Capitalist assembly of Amsterdam

 

Corona is het virus – Kapitalisme is de crisis – Solidariteit is de oplossing

Het coronavirus gaat al meer dan een jaar de wereld rond. Grote delen van het publieke leven zijn stilgelegd. De capaciteit van de Nederlandse gezondheidszorg staat steeds meer onder druk. Terwijl publiek geld gebruikt wordt om grote bedrijven te “redden”, gaat er al jaren te weinig geld naar gezondheidszorg en wordt het systeem steeds meer geprivatiseerd. Zorgverzekeringen zijn duur en zorg is niet toegankelijk voor mensen die het niet kunnen betalen. Mensen in gemarginaliseerde of kwetsbare groepen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben of krijgen helemaal geen zorg. Honderdduizenden mensen zijn hun baan of huis kwijtgeraakt. Er zijn veel levens verloren gegaan vanwege de pandemie en vanwege het mismanagement van de staat, maar het had niet zo hoeven zijn, het hoeft niet zo te zijn. Laten we hun leugens niet geloven, we staan er niet “allemaal samen” voor. De rijken worden rijker vanuit de veiligheid van hun mooie huizen, terwijl de werkers, de arme mensen en de mensen in gemarginaliseerde groepen de grootste lasten dragen en hun levens op het spel moeten zetten.

Het komt niet alleen door de pandemie, er zijn systematische problemen die veroorzaakt worden door het kapitalisme en de staat. Hier zullen we er een aantal benoemen.

Institutioneel racisme / Politiegeweld

We worden niet allemaal op dezelfde manier geraakt door de lockdown en de pandemie in het algemeen. De avondklok geldt alleen voor arme mensen, aangezien rijke mensen de boete kunnen betalen. Mensen met een tuin kunnen nog steeds naar buiten, maar als je geen tuin hebt, kan je dat niet. Als je geen thuis hebt, kun je ook niet thuis blijven. De mensen van ons die in wijken wonen waar het gemiddelde inkomen lager ligt en waar historisch gezien altijd meer mensen hebben gewoond met een immigratie-achtergrond, krijgen met meer politie-aanwezigheid en agressie van de politie te maken dan mensen die in rijkere buurten wonen.
De Toeslagenaffaire is één van de vele voorbeelden die ons laten zien dat dit land institutioneel racistisch is.
En nu gebruikt de staat de crisis om verdere machtsuitbreiding van de politie door te voeren, het recht op demonstratie in te perken en nog meer invloed uit te oefenen op ons publieke leven. De politie meer macht geven, dat zal er alleen voor zorgen dat er nog meer racistisch politiegeweld komt. Etnisch profileren, massasurveillance en “predictive policing” (waarbij algoritmes worden gebruikt om zogenaamd “misdaad te voorspellen”) vormen een bedreiging voor onze gemeenschappen.

De politie beschermt ons niet, wij beschermen elkaar. Stop institutioneel racisme en stop de Nederlandse surveillancestaat. Ze zijn er niet om ons te helpen, maar om de rijken te beschermen.

Huisvesting

In Amsterdam, één van de duurste steden van Europa, is de situatie rondom huisvesting verergerd tijdens de coronacrisis. De privatisering heeft het punt bereikt dat sociale huurwoningen verkocht worden aan de private sector. De huizenprijzen zullen naar verwachting opnieuw stijgen, grote bedrijven krijgen huurkorting terwijl wij moeite hebben om onze huur te kunnen betalen. Zelfs de buitenwijken waar we naartoe gedreven zijn, hebben te kampen met gentrificatie en worden onbetaalbaar. Ondertussen staan er overal in de stad panden leeg, zodat de rijken ermee kunnen speculeren. Mensen zonder woning hebben geen zekerheid en opvangplekken worden steeds vaker gesloten. Sociale centra die mensen een ruimte bieden, hebben serieuze financiële problemen, dreigen uit hun pand gezet te worden en solidariteit wordt gecriminaliseerd.
Vanwege de lockdown is huiselijk geweld toegenomen, net zoals mentale gezondheidsproblemen. We willen goede huisvesting voor iedereen.

Klimaat

We denken misschien dat er nu op z’n minst een goede ontwikkeling is voor het klimaat omdat er minder mensen reizen en er dus ook minder CO2-uitstoot is. Maar dat is niet zo. Individuele levensstijl en individuele keuzes zijn niet de oorzaak van de klimaatcrisis. De crisis is kapitalisme. Kapitalisme is ontzettend inefficiënt.
Om een voorbeeld te geven: er zijn nu vliegtuigen die helemaal leeg zijn en alsnog blijven vliegen, omdat dat goedkoper is dan ze op de grond te laten staan. Klinkt dat belachelijk? Dat is het ook!
Het kapitalistische systeem zal de aarde blijven uitputten, pandemie of niet. Alles moet namelijk plaatsmaken om winst te maximaliseren. Overheidsbeleid zal hier geen einde aan maken. Grote multinationals werken samen met staten. Op deze manier kan er nooit een effectieve reactie komen op de klimaatcrisis. We moeten af van het idee van eindeloos winst maken. We moeten af van het kapitalisme en van de staat.
Er is niet zoiets als eindeloze groei op een eindige planeet.

Europese grenzen

Nadat het overvolle vluchtelingenkamp Moria was afgebrand vorig jaar, is de EU doorgegaan met het expres negeren van het feit dat mensen elke dag het leven laten bij de grenzen. De Europese “kustwachters” van FRONTEX duwen mensen op zee terug, de onmenselijke omstandigheden in kampen tijdens een pandemie, mensen die verdrinken terwijl het redden van mensen op zee en solidariteit bij de grenzen wordt gecriminaliseerd, en de racistische EU die samenwerkt met staten zoals Turkije en Libië om mensen bij de grenzen koste wat het kost te stoppen. Sinds het begin van de pandemie is de situatie alleen maar verergerd.
De EU gaat niet veranderen, wij moeten opstaan en verandering waar maken.

Complottheoriën en Nazi’s

Ultra-rechts probeert gebruik te maken van deze onzekerheid om mensen te mobiliseren voor hun doeleindes. Complottheoriën zijn niet het antwoord op de systematische problemen. Kapitalisme is geen complottheorie, het is echt en de effecten ervan zijn meetbaar, en we kunnen het afschaffen. Nazi mobilisatie? – Niet bij ons!

Economie

We hebben elke reden om boos te zijn: terwijl rijkere mensen thuis kunnen blijven, moeten wij nog steeds werken onder gevaarlijke omstandigheden en voor een laag loon. Wij zijn de mensen die illegaal werken, de fabriekswerkers, de vakmensen, de winkelmedewerkers, de bezorgers, de taxichauffeurs, de verplegers. Wij zijn de mensen die ervoor zorgen dat we allemaal gezond zijn, dat je nog steeds eten kunt halen bij de supermarkt – wij zijn de sociaal werkers, de onderwijsmedewerkers, de schoonmakers, de sekswerkers. Maar wij zijn ook de mensen die niet geboren zijn met de Nederlandse nationaliteit, voor wie het minder goed is omdat we niet dezelfde rechten hebben om te werken en we niet dezelfde toegang hebben tot sociale voorzieningen. We zijn degenen die niet genoeg geld hebben om een appartement te huren in deze belachelijke huizenmarkt. We zijn de mensen zonder burgerschap die daardoor geen rechten hebben. Wij zijn de studenten voor wie het moeilijk is het hoge collegegeld te betalen. Wij zijn de mensen die nu werkloos zijn geworden en met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Wij hebben deze crisis niet gecreëerd, waarom zouden wij dan de consequenties moeten voelen? Moeten wij nu “de broekriem aanhalen” omdat we nu “allemaal in hetzelfde schuitje zitten”? Ja, wij zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje – maar de kapitalisten, grootgrondbezitters, huisbazen, managers en politici zitten in een andere.

Coronacrisis? Niet over onze ruggen!

Kom in actie – We laten de rijken betalen voor COVID-19!

Een andere wereld is mogelijk!

13.02.2021 Amsterdam (Draag een mondkapje en let op de 1.5 meter afstand)

Onze conclusie:

 • Goede huisvesting voor iedereen. We kraken de rijken, we houden onze huur.
 • Verander je sloten, verzet je tegen huisuitzettingen, collectief verzet.
 • Stop de surveillancestaat en stop politiegeweld. Laten we onszelf verdedigen en elkaar beschermen.
 • Antisemitische complotdenkers en QANON-ers zijn gevaarlijk en bieden geen antwoord op de crisis.
 • Weg met racisten, antisemieten, agenten en nazi’s!
 • Laten we het kapitalisme omverhalen voordat het kapitalisme de aarde verwoest.
 • We laten de rijken betalen voor COVID-19

Bijeenkomst van de Anti-Capitalistische Actie Amsterdam

Corona is the virus – Capitalism is the crisis

The virus has been going around the world now for more than a year. Entire sectors of public life have been put to a standstill. The capacity of the Dutch healthcare system is pushed to its limits. While public money is being used to bailout big corporations, the health care system is underfunded and increasingly more privatied. Health care insurance is expensive and health care is not accessible for those who cannot pay. People in marginalised and vulnerable groups cannot be treated properly or are not treated at all. Hundreds of thousands of people have lost their jobs, their homes, and their livelihoods. Many lives have been lost because of the pandemic and the state’s mismanagement of it, but it does not and it did not have to be like this. Let’s not believe their lies, we are not “all in this together”. The rich get even richer because of this crisis from the safety of their beautiful homes, while the (frontline)workers, the poor and the marginalised carry the biggest burden and are forced to risk their lives.

It’s not just the pandemic, there are systemic problems with capitalism and the state. Here we will try to tackle some of them:

Systemic Racism / Police Violence
Lockdown policies and the pandemic in general, does not affect all people in the same way. The curfew only applies to the poor as the rich can afford to pay the fine. People with gardens can still go outside. If you don’t have a home you can not self-isolate. Those of us who live in working class and historically immigrant neighbourhoods, have to deal with more police presence and aggressive policing then those in middle class and rich neighbourhoods. As proven, amongst other things, by the ‘toeslagen affaire’ (benefit scandal) this country is institutionally racist. Now the state is using this crisis to further extend police powers and crackdown on our rights to protest and exist in public. Giving more power to cops will only increase racist police violence. Ethnic profiling, mass surveillance, and predictive policing are posing a threat to our communities.

The police do not protect us, we protect each other. Stop institutional racism and the Dutch Police / Surveillance state. They are not here to help us but they are here to protect the rich.

Housing
In one of the most expensive cities in Europe, the housing situation has worsened during the pandemic. The privatisation of the housing market has reached the point that social houses are being sold to the private sector. Housing prices are expected to rise again this year, big businesses are getting rent cuts while we struggle to pay rent. Even the suburbs we have been pushed into are being gentrified and are becoming unaffordable. At the same time houses everywhere in the city are intentionally left empty for the rich to speculate with. People without homes have no certainty and shelters are getting closed down. Social places that offer spaces for people affected are facing serious financial problems, are getting evicted and solidarity is being criminalised. Because of the lockdown, domestic violence is increasing as well as serious mental health concerns. We want proper housing for everyone.

Environment
We might think that because many people have stopped travelling that C02 emissions are decreasing and that at least this is a positive development for the environment. However, individual lifestyle consumption choices are not to blame for the climate crisis. The crisis is capitalism. Capitalism is incredibly inefficient. For example, Airplanes continue flying empty, because it’s cheaper to do this than to leave them standing at the hangars. Sounds ridiculous? – it is!
The capitalist system will continue to drain the planet’s resources, pandemic or not. Everything must give way in order to maximise profit. Government regulation will not stop this. Large multinationals are working together with states. In this way, there cannot be an effective response to the climate crisis. We have to get rid of this idea of infinite growth. We have to get rid of states and capitalism. There can be no infinite growth on a finite planet.

European Borders
After the overcrowded Moria camp on the Greek island of Lesbos burned down last year, the EU continues to intentionally ignore the fact that humans are dying at its borders every day. Push backs by the EU coastguards of FRONTEX, inhumane conditions in camps during a pandemic, drowning of people whilst sea rescue and solidarity at the borders is criminalized, and the racist EU cooperates with states such as Turkey and Libya to stop people at the borders by any means. Since the beginning of the corona pandemic the situation has only worsened. The EU will not change, we need to rise up to make change happen.

Conspiracies and Nazis
The far-right tries to make use of this uncertainty to mobilise people for their gains. Conspiracy theories fail to show the real systematic issue. Capitalism is not a conspiracy it is very real and observable and can be abolished. Nazis mobilizing? – not with us!

Economy
We have every reason to be angry: While the upper class is able to stay home, we still have to work under dangerous conditions for a low wage – we are the ones that work illegally, the industrial workers, the craftspeople, the retail workers, delivery people, the taxi drivers, the nurses. We are the ones who make sure that we are all healthy, that there is still food to get at the supermarkets – the social workers, the educators, the cleaning staff and the sex workers. But we are also the people who are not native Dutch, who are not taken care of because we do not have the same rights to work or access to social services. The ones who do not have enough, or any money to afford a flat in this ridiculous housing market. We are the ones without citizenship and therefore, without any rights. We are the students that struggle to pay high tuition fees. We are the now unemployed workers struggling to get by. We did not create the crisis, and yet should we now bear the consequences? We should “tighten our belts” because we are now “all in the same boat”? Yes, now we are all in the same boat – but the capitalists, bosses, landlords, politicians, and managers are in another.

Corona Crisis? Not on our backs!

Come in action – let’s make the rich pay for Covid 19!

Another World is Possible!

20.02.2021 Amsterdam, Place to be announced (Wear facemasks and try to keep to social distancing)

Our Conclusion:

 • Proper housing for everyone Squat the rich, renters keep your rent!
 • Change your locks, resist evictions, community resistance now
 • Stop the surveillance state and stop police violence. Let’s defend ourselves and protect each other.
 • Antisemitic conspiracy theorists and QANON-ers are dangerous and do not represent an answer to the crisis. Racists, antisemites, cops and Nazis off our streets!
 • Destroy capitalism before it destroys the earth.
 • Make the rich pay for the Covid19
 • The assembly of the Anti-Capitalist Action Amsterdam.